Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

A.    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Ochrana Vašich osobných údajov a dodržiavanie príslušných zákonných povinností, okrem iného Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR), sú pre Filip Benďák - FF Design so sídlom : Vozokany 135, 956 05 Vozokany, IČO : 53690729, zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným súdom Topoľčany pod číslom: 470-21678 (www.ffd.sk) veľmi dôležité. Spracovanie osobných údajov sa vykonáva vždy v súlade s GDPR a s ohľadom na národné predpisy na ochranu osobných údajov. Týmto prehlásením o ochrane osobných údajov by sme Vás chceli informovať o obsahu a účelu nami získavaných a spracovávaných osobných údajov. Okrem toho Vás (čoby subjekt údajov) informujeme o Vašich právach prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Filip Benďák - FF Design ako správca realizoval veľké množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spoľahlivej ochrany údajov, ktoré sa spracúvajú v rámci webových stránok. Napriek tomu však prenosy údajov medzi Vaším koncovým zariadením a naším serverom môžu všeobecne vykazovať slabé miesta, najmä ak s naším serverom komunikujete zo zariadenia, ktoré je prístupné pre ďalšie strany. Ak by ste mali pochybnosti o bezpečnosti, môžete získať informácie aj inými spôsobmi, telefonicky alebo v niektorej z našich filiálok.

B.    DEFINÍCIA POJMOV

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vyplýva z ustanovení a definícií GDPR. Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov musí byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné ako pre návštevníkov, tak i pre našich obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, uvádzame nižšie stručné vysvetlenie pojmov, ktoré sú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov použité:

 • Osobné údaje
   Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú k identifikovateľnej fyzickej osobe.
 • Subjekt údajov
  Subjekt údajov je každá identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva správca.
 • Správca
  Správca je spoločnosť, ktorá získava osobné údaje od dotknutých osôb a rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania.
 • Spracovateľ
  Spracovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je správcom poverená spracovaním údajov.
 • Príjemca
  Príjemca je fyzická alebo právnická osoba alebo verejná inštitúcia, ktorej sú sprístupňované osobné údaje.
 • Tretia strana
  Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba alebo verejný subjekt, ktorý pre správcu alebo pre spracovateľa vykonáva spracovanie osobných údajov.
 • Spracovanie
  Spracovanie je akákoľvek vykonávaná operácia súvisiaca s osobnými údajmi a to od zberu, cez ukladanie, až po obmedzenie alebo vymazanie osobných údajov.
 • Obmedzenie spracovania
  Obmedzenie spracovania znamená obmedzenie používania osobných údajov.
 • Súhlas
  Súhlas je akékoľvek poskytnuté vyhlásenie, ktorým subjekt údajov udeľuje svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.
 • Odvolanie
  Odvolaním odoberá subjekt údajov správcovi právo na spracovanie osobných údajov na základe poskytnutého súhlasu.

C.    SPRÁVCA

Spoločnosť  Filip Benďák - FF Design je v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR (ďalej len "FFD") správcom týchto webových stránok:

www.ffd.sk

a na nich prevádzkovaných internetových obchodov a takisto povinností súvisiacich s ochranou osobných údajov spoločnosťou Filip Benďák - FF Design poskytuje počítačové programy a služby potrebné pre realizáciu zákaziek a spracovanie osobných údajov zákazníkov a dodávateľov spoločnosti Filip Benďák - FF Design, ako je uvedené nižšie.

Filip Benďák - FF Design môžete kontaktovať týmito komunikačnými cestami:
Listom adresovaným na: Filip Benďák - FF Design, Vozokany 135, 956 05 Vozokany
Telefonicky na: +421 902 103 825
E-mailom adresovaným na: info@ffd.sk

D.    ZROMAŽĎOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV / NAVŠTÍVENIE WEBOVÝCH STRÁNOK

Pri navštívení našich webových stránok sa pri vyvolaní príslušnej webovej stránky zhromažďuje množstvo údajov a informácií, ktoré sa ukladajú v súboroch protokolov na serveri. Okrem iného sa týmto spôsobom spracováva:

 • typ a verzia prehliadača,
 • operačný systém Vášho počítača,
 • internetová stránka, z ktorej ste na nás boli odkázaní,
 • aktivované stránky na našom webovom serveri,
 • dátum a čas Vašej návštevy,
 • Vaša IP adresa,
 • Váš poskytovateľ internetového pripojenia

Pri použití týchto anonymne zhromažďovaných informácií nemôže Filip Benďák - FF Design všeobecne identifikovať subjekt údajov. Tieto údaje sú však potrebné pre správne odoslanie obsahu našich webových stránok a pre ich optimálne zobrazenie. Ďalším dôvodom je sprístupnenie potrebných informácií orgánom verejnej moci v prípade hackerského útoku. Tieto údaje preto Filip Benďák - FF Design jednak spracováva štatisticky a jednak ako technické opatrenia umožňujúce zabezpečenie ochrany osobných údajov a bezpečnosti informácií pri tomto spracovaní Vašich osobných údajov. Dáta sa po 36 mesiacoch štatistického vyhodnocovania vymažú.

E.    ÚČELY SPRACOVANIA / PRÁVNY ZÁKLAD

1.    Realizácia zmlúv vrátane založenia zákazníckeho účtu online

Na účely registrácie zákazníka vykonávanej pracovníkmi spoločnosti Filip Benďák - FF Design alebo samostatne v internetovom obchode Filip Benďák - FF Design Online, pre účely realizácie objednávok a na spracovanie súvisiacich obchodných a výrobných zákaziek (dodanie, fakturácia, záruku a pod.) zhromažďujeme a spracovávame tieto údaje:

 • Názov firmy a meno a priezvisko kontaktnej osoby (a prípadne aj mená konateľov a majiteľov)
 • DIČ a živnostenský list
 • Adresa (ulica, PSČ, obec)
 • E-mailová adresa
 • Telefónne (aj mobilné) a faxové čísla

Pre založenie zákazníckeho účtu v internetovom obchode Filip Benďák - FF Design Online je nutné naviac zadanie ľubovoľne voliteľného hesla, ktoré sa ukladá ako prihlasovací údaj v spojení s Vašou e-mailovou adresou.

Právnym základom spracovania týchto údajov je zmluva uzavretá medzi Vami a spoločnosťou Filip Benďák - FF Design a s ňou súvisiace zákonné povinnosti (napr. podľa daňových zákonov). Ak tieto potrebné údaje neposkytnete, nie je realizácia Vášho nákupu alebo objednávky tovaru / služieb a založenie zákazníckeho účtu možná. Váš príslušný (občianskoprávny) zmluvný partner v kúpnej zmluve alebo zmluve o dielo uzatvorenej so spoločnosťou Filip Benďák - FF Design Vám bude oznámený Vaším kontaktným pracovníkom alebo ho môžete zistiť z potvrdenia objednávky v prípade objednávky online.

V rámci procesu dodania budú Vaše kontaktné údaje a adresa navyše automaticky spracované tiež službami súborového hostingu.

2.    Vyúčtovanie, kontrola hodnotenia bonity a vymáhanie pohľadávok

Osobné údaje sprístupnené zákazníkom pri registrácii sa ďalej príležitostne používajú na kontrolu hodnotenia Vašej bonity a v rámci zmluvného spracovania osobných údajov sa porovnávajú s registrom dlžníkov, a ak je to nutné, odovzdávajú sa ďalej na účely vymáhanie pohľadávok.

Právnym základom je oprávnený hospodársky záujem spoločnosti Filip Benďák - FF Design na kontrolu finančnej situácie potenciálneho obchodného partnera pred vypracovaním záväznej ponuky. V prípade vymáhania pohľadávok sleduje spoločnosť Filip Benďák - FF Design presadzovanie svojich zmluvných práv. 

3.    Zákaznícky servis, priama reklama a novinky

 • Vaše údaje poskytnuté nám v rámci registrácie zákazníka používame aj na účely kontaktovania za účelom poskytovania informácií o nových výrobkoch a službách alebo poskytovaní iných informácií, o ktoré možno budete mať záujem (zákaznícke služby a účely priamej reklamy). Kontaktovanie a komunikácia môžu prebiehať tiež formou služieb Instant Messaging Services. Poskytovateľom služieb Instant Messaging ako napr. WhatsApp Inc. na tento účel poskytujeme Vaše meno a Vaše telefónne číslo.

  Právnym základom je oprávnený hospodársky záujem  spoločnosti Filip Benďák - FF Design na dlhodobom uspokojovaní svojich zákazníkov a udržiavaní kontaktu s nimi. Poukazujeme na to, že proti takémuto kontaktovaniu môžete kedykoľvek namietať bez uvedenia dôvodu kontaktovaním správcu (bod C). Vaše všeobecné práva súvisiace so spracovaním osobných údajov sú uvedené v bode I.

   
 • Ako zákazník spoločnosti Filip Benďák - FF Design sa môžete na vyššie uvedených webových stránkach dodatočne, nezáväzne a bezplatne prihlásiť opätovným oznámením týchto osobných údajov:
  • Oslovenie, meno a priezvisko
  • Názov firmy a zákaznícke číslo (voliteľne oddelenie)
  • E-mailová adresa
   Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je Váš dobrovoľne udelený súhlas zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho poľa. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz pre odhlásenie v zasielaných novinkách a následným odhlásením svojej e-mailovej adresy z príjmu noviniek na zobrazenej webovej stránke.

4.    Registrácia dodávateľa a ostatné kontaktné požiadavky

Na našich webových stránkach ponúkame potenciálnym dodávateľom a každému návštevníkovi možnosť nás kontaktovať. Pre tieto účely zhromažďujeme pomocou internetových formulárov nasledujúce osobné údaje:

 • Názov firmy a meno kontaktnej osoby prípadne meno a priezvisko
 • Adresa (PSČ, obec, ulica)
 • DIČ
 • E-mailová adresa
 • Telefónne (aj mobilné) číslo

F.    POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.   Poskytovanie osobných údajov v rámci Filip Benďák - FF Design

Niektoré spracovanie osobných údajov môžeme zadávať špecializovaným úsekom alebo spoločnostiam v rámci Filip Benďák - FF Design. Dôvodom je umožnenie lepšieho spracovania Vašich zákazníckych údajov v Filip Benďák - FF Design, napr. na účely internej administratívy.

2.    Externí poskytovatelia služieb

Filip Benďák - FF Design môže osobné údaje poskytovať jednému alebo viacerým spracovateľom, napr. poskytovateľom služieb výpočtovej techniky, ktorí tieto osobné údaje uplatňujú aj na interné účely, ktoré sú vyhradené správcovi. So všetkými spracovateľmi, ktorí prichádzajú do úvahy, máme uzavreté zmluvy, ktoré zabezpečujú dodržiavanie ustanovení GDPR tiež zo strany týchto spracovateľov. Zverené práva dotknutých osôb poskytujeme pre účely realizácie v súlade s článkom 19 GDPR takisto príjemcom osobných údajov, aby zachovanie Vašich práv mohlo byť zabezpečené aj u nich.

3.    Ďalší príjemcovia

V rámci zmluvného vzťahu a predovšetkým v súvislosti s našou povinnosťou plnenia môže podľa jednotlivých okolností dochádzať k ďalšiemu sprístupňovaniu Vašich osobných údajov (ako už bolo uvedené vyššie, napr. dopravcom, poisťovacím spoločnostiam a maklérom, expertom, znalcom, právnym zástupcom a pod.)

4.   Môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj do inej krajiny (i mimo EÚ)?

 • Áno, ak Európska komisia pre túto tretiu krajinu potvrdila primeranú úroveň ochrany osobných údajov, alebo ak sú k dispozícii iné vhodné záruky ochrany osobných údajov (napr. záväzné vnútropodnikové predpisy na ochranu osobných údajov alebo štandardné ustanovenia EÚ o ochrane osobných údajov).
 • S Vašim výslovným súhlasom môžu byť osobné údaje poskytnuté do tretej krajiny (článok 49 ods. 1 písm. a) GDPR). Týmto Vás informujeme o možných rizikách spojených so zamýšľaným poskytnutím osobných údajov pri absencii vhodných záruk na ochranu osobných údajov.
  Na našich webových stránkach používame napríklad rôzne cookies a podobné technológie ( "cookies"), ktoré nám a iným externým poskytovateľom umožňujú okrem iného tiež spracovávať osobné údaje. K týmto externým poskytovateľom patrí aj spoločnosť Google LLC so sídlom v USA, kde sa vykonáva spracovanie osobných údajov. Európsky súdny dvor nepotvrdil pre USA primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Preto hrozí najmä riziko, že k Vašim osobným údajom môžu získať prístup orgány verejnej moci v USA na účely kontroly a monitorovania, proti ktorým neexistujú žiadne účinné právne prostriedky. Pred použitím cookies a poskytnutím Vašich osobných údajov týmto firmám sa Vás opýtame na Váš výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR spolu s článkom 49 ods. 1 písm. a) GDPR) a pritom Vás podrobne poučíme o príslušnom spracovaní osobných údajov (najmä ohľadom účelu, kategórie osobných údajov a dobe uloženia). Tieto informácie k jednotlivým cookies nájdete v "Nastavenie cookies". Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcna upravením svojich preferencií v "Nastavení cookies" na našich webových stránkach. Ďalej by sme Vás chceli informovať, že Filip Benďák - FF Design pracuje na implementovaní (ďalších) vhodných záruk podľa článku 46 GDPR ako alternatívneho právneho základu pre tieto transakcie vykonávané s osobnými údajmi.

G.    BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naše webové stránky a ostatné systémy zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, poškodeniu, prístupu, pozmeňovaniu alebo šíreniu Vašich osobných údajov neoprávnenými osobami. Naše výpočtové strediská sú prevádzkované v súlade s najaktuálnejšími bezpečnostnými štandardmi, ktoré zahŕňajú firewally, technológiu detekcie narušenia a tiež komplexné fyzické kontroly a obmedzenie prístupov. Na úrovni aplikácií sa používajú moderné autentifikačné metódy pre prideľovanie užívateľských a administrátorských oprávnení a vykonávajú sa každodenné zálohy všetkých údajov a ich decentrálnej archivácie.

H.    DOBA ULOŽENIA

Filip Benďák - FF Design spracováva a uchováva osobné údaje dotknutých osôb iba na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu uchovania, alebo ktorá je predpísaná právnymi predpismi. V prípade zániku účelu alebo právneho základu spracovania budú Vaše osobné údaje našimi procesmi zablokované alebo vymazané v súlade so zákonom.

I.    PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Na spracovanie osobných údajov sa vzťahujú rozsiahle práva dotknutých osôb podľa GDPR. Pre Vašu informáciu tu uvádzame stručný prehľad týchto práv:

 1. Právo na prístup
  Každá dotknutá osoba má právo od správcu kedykoľvek požadovať prístup k osobným údajom uloženým o jeho osobe a získať kópiu týchto údajov.
  2. Právo na opravu
  Každá dotknutá osoba má právo požadovať opravu alebo doplnenie príslušných, nepresných osobných údajov bez zbytočného odkladu.

  3. Právo na výmaz
  Každá dotknutá osoba má právo od správcu požadovať vymazanie príslušných osobných údajov, ak:
  • zanikol účel spracovania,
  • prestal existovať právny základ pre spracovanie (ukončenie zmluvy, odvolanie súhlasu).

  4. Právo na obmedzenie
  Každým spracovaním osobných údajov príslušný subjekt údajov má právo od správcu požadovať obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, ak:
  • zanikol účel spracovania,
  • prestal existovať právny základ pre spracovanie (ukončenie zmluvy, odvolanie súhlasu).

  5. Právo na prenosnosť údajov
  Každá dotknutá osoba má právo bez prekážok dostať svoje sprístupnené osobné údaje v štruktúrovanom, obvyklom, strojovo čitateľnom formáte alebo ich odovzdať inému správcovi, ak spracovanie prebieha elektronicky na základe súhlasu alebo zmluvy.

  6. Právo na vznesenie námietky
  Každý spracovaním osobných údajov dotknutý príslušný subjekt údajov má právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov vykonávanému na základe oprávneného záujmu. V prípade vznesenia námietky nebude Filip Benďák - FF Design osobné údaje ďalej spracovávať okrem prípadov, kedy by sme spracovanie doložili závažnými dôvodmi, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ktoré slúžia na uplatňovanie, vykonávanie alebo ochranu právnych nárokov.

  7. Právo na odvolanie súhlasu
  Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

  8. Právo na sťažnosť  na dozorný úrad
  Máte právo podať sťažnosť  príslušnému dozornému úradu podľa článku 77 GDPR, ak ste názoru, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami GDPR.
  Adresa slovenského dozorného úradu je : Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07     Bratislava.

J.    ĎALŠIE SPRACOVANIE / TECHNOLÓGIE V RÁMCI STRÁNOK

Vaše osobné údaje sa jednak zhromažďujú, ak ich Filip Benďák - FF Design výslovne poskytnete, jednak sa údaje, najmä technické, zhromažďujú automaticky pri navštívení webových stránok Filip Benďák - FF Design. Časť týchto údajov sa zhromažďuje z dôvodu zaistenia bezchybného fungovania webových stránok. Iné údaje sa môžu používať na analýzy. Všeobecne môžete však webové stránky používať bez nutnosti uvádzania údajov o Vašej osobe.

Ďalšie informácie a informácie o technológiách, ktoré Filip Benďák - FF Design používa na svojich webových stránkach, nájdete tu:

Prehľad Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača, tabletu alebo smartphonu, keď navštívite web pomocou Vášho prehliadača. Tieto súbory nespôsobujú žiadne poškodenie a slúžia len k rozpoznaniu návštevníka webu. Pri ďalšej návšteve webu s rovnakým zariadením môžu byť informácie uložené v súboroch Cookies následne opäť buď odoslané späť na web ("First Party Cookie") alebo na iný web, ku ktorému súbor Cookies patrí ("Third Party Cookie"). Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie Cookies všeobecne nebolo možné alebo sa vás každý krát spýta, či s nastavením Cookies súhlasíte. Po nastavení súboru Cookies, ich môžete  kedykoľvek zmazať. Ako to funguje, zistíte v nápovede prehliadača.

Potrebné

Technicky nevyhnutné súbory Cookies sa používajú na to, aby umožnili technické fungovanie webových stránok a aby boli pre Vás funkčne použiteľné. Použitie je založené na našom oprávnenom záujme ponúknuť technicky bezchybný web. Používanie Cookies vo Vašom prehliadači však môžete všeobecne deaktivovať.

Štatistika

Štatistické súbory Cookies zhromažďujú informácie o tom, ako sa webové stránky používajú, aby sa zvýšila ich atraktivita, obsah a funkčnosť. Používanie prebieha iba s Vašim súhlasom a iba ak ste neaktivovali príslušný súbor Cookies.

Marketing

Marketingové Cookies pochádzajú od externých reklamných spoločností a používajú sa na zhromažďovanie informácií o webových stránkach navštívených užívateľom. Používanie prebieha iba s Vašim súhlasom a iba ak ste neaktivovali príslušný súbor Cookies.

Cookies

Na našich webových stránkach používame cookies z dôvodu optimalizácie užívateľskej prívetivosti a funkčnosti našej internetovej prezentácie. Niektoré cookies pritom zostávajú uložené na Vašom koncovom zariadení. 

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa pri navštívení našich webových stránok automaticky vymieňajú medzi Vaším prehliadačom a naším serverom (našimi servermi). Tieto súbory nie sú škodlivé a slúžia len na účely opätovného rozpoznanie návštevníka webových stránok. Cookies môžu iba ukladať informácie, ktoré poskytol Váš prehliadač, tzn. informácie, ktoré ste sami do prehliadača zadali, alebo ktoré sú k dispozícii na webovej stránke. Cookies nemôžu vykonávať žiadny kód a nemožno ich použiť na prístup k Vášmu koncovému zariadeniu.

Pri Vašej ďalšej návšteve našej webovej stránky z rovnakého koncového zariadenia môžu byť informácie uložené v cookies následne odoslané buď nám ( "cookies prvej strany") alebo do webovej aplikácie tretej strany, ktoré cookie patrí ( "cookies tretích strán"). Pomocou uložených a navrátených informácií spozná príslušná webová aplikácia, že ste webovú stránku zo svojho koncového zariadenia už vyvolali a navštívili.

Cookies pritom obsahujú tieto informácie:

• Názov cookie
• Názov servera, z ktorého cookie pôvodne pochádza
• Identifikačné číslo cookie
• Dátum, kedy sa cookie automaticky vymaže

Podľa účelu použitia a funkcie rozdeľujeme cookies do týchto kategórií:

• Technicky nutné cookies, ktoré zaisťujú technickú prevádzku a základné funkcie našich webových stránok. Táto kategória cookies sa používa napr. z dôvodu zachovania Vašich nastavení, zatiaľ čo navigujete po webovej stránke, alebo môže zabezpečiť zachovanie dôležitých informácií počas celej relácie (napr. prihlásenie, nákupný košík).
 • Štatistické cookies umožňujú porozumieť správaniu návštevníka na našich webových stránkach zberom a analýzou iba anonymných informácií. Tak získavame hodnotné poznatky, ktoré nám umožňujú optimalizovať ako webové stránky, tak aj naše výrobky a služby.
• Marketingové cookies umožňujú nastaviť cielené reklamné aktivity pre používateľov našich webových stránok.
• Neklasifikované cookies sú cookies, ktoré sa spolu s poskytovateľmi individuálnych cookies snažíme klasifikovať.

Podľa doby uloženia rozdeľujeme cookies tiež na cookies trvajúce len po dobu relácie a na permanentné cookies. Relačné cookies ukladajú informácie, ktoré sa používajú po dobu Vašej aktuálnej relácie prehliadača. Tieto cookies sa pri zatvorení prehliadača automaticky vymažú. Pritom na Vašom koncovom zariadení nezostanú žiadne informácie. Permanentné cookies ukladajú informácie medzi dvoma návštevami webovej stránky. Pomocou týchto informácií budete pri ďalšej návšteve rozpoznaný ako vracajúci sa používateľ a podľa toho bude webová stránka primerane reagovať. Dobu platnosti permanentných cookies určuje poskytovateľ cookies.

Právnym základom pre použitie technicky nevyhnutných cookies je náš oprávnený záujem na technicky bezchybnej prevádzke a na bezproblémovej funkčnosti našich webových stránok v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Bez týchto cookies naše webové stránky nemôžu správne fungovať. Použitie štatistických a marketingových cookies vyžaduje Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas s použitím cookies môžete podľa článku 7 ods. 3 GDPR kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia nevznikajú žiadne nevýhody. Ďalšie informácie o nami skutočne používaných cookies (najmä o ich účele a dobe uloženia) nájdete v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a v našom cookie bannere.

Ďalej môžete tiež svoj prehliadač nastaviť tak, aby ukladanie cookies bolo na Vašom koncovom zariadení všeobecne zakázané, alebo aby ste vždy museli schváliť, či s uložením cookies súhlasíte. Raz uložené cookies môžete kedykoľvek opäť vymazať. Podrobnosti o tom, ako všetko funguje, nájdete v pomocníkovi k svojmu prehliadaču.

Nezabúdajte prosím, že všeobecné deaktivovanie cookies môže mať za následok prípadné obmedzenie funkčnosti našich webových stránok.

Google Analytics

Pre analýzu správania používateľov a na účely optimalizácie našej internetovej prezentácie využívame na našich webových stránkach funkcie webovej analytickej služby Google Analytics. Poskytovateľom tejto služby je Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ( "Google").

UPOZORNENIE! V rámci tejto služby prebieha prenos údajov do USA, prípadne takýto prenos nemožno vylúčiť.

Informácie o použití webovej stránky, ako je typ a verzie prehliadača, použitý operačný systém, predchádzajúca navštívená stránka, hosťujúci názov pristupujúceho počítača (IP adresa), čas požiadavky na server, sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google, kde sa ukladajú. Pre tento účel sme so spoločnosťou Google uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov podľa článku 28 GDPR.

Z nášho poverenia použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie používania našej webovej stránky, na zostavenie protokolov o aktivitách na našej webovej stránke a k ďalším službám pre nás, ktoré súvisia s využitím našej webovej stránky a s používaním internetu. Podľa údajov spoločnosti Google sa IP adresa poskytnutá Vaším prehliadačom nespája s inými údajmi spoločnosti Google.

Službu Google Analytics používame iba spolu s aktívnou anonymizáciou IP adresy, takže sme túto webovú stránku rozšírili o kód anonymnej IP adresy. Tým je zaručené skrytie vašej IP adresy, vďaka ktorému zhromažďovanie všetkých údajov prebieha anonymne. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google do USA prenáša plná IP adresa, ktorá sa až tam skracuje.

Údaje o používaní našej webovej stránky budú bez zbytočného odkladu vymazané po skončení aktuálne nastavenej doby uloženia. Služba Google Analytics nám dáva tieto možnosti ohľadom doby uloženia: 14 mesiacov, 26 mesiacov, 38 mesiacov, 50 mesiacov, nemazať automaticky. Kedykoľvek si od náš môžete vyžiadať aktuálne platné nastavenie doby uloženia.

Spracovanie Vašich údajov prostredníctvom služby Google Analytics prebieha na základe Vášho výslovného súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcna podľa článku 7 ods. 3 GDPR.

Okrem toho môžete zablokovať zhromažďovanie údajov stiahnutím a inštalovaním doplnku do svojho prehliadača, ktorý je k dispozícii na odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ďalšie informácie týkajúce sa používania údajov spoločnosťou Google, možnosťou nastavenia a možnosťou vznesenia námietky sú uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google na odkaze https://policies.google.com/privacy.

Google Doubleclick

Službu Doubleclick poskytovanú spoločnosťou Google na našom webe používame na účely analýzy a optimalizácie a na komerčné fungovanie nášho webu. Tento nástroj prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

POZOR: V rámci rozsahu tejto služby sa prenášajú údaje do USA alebo nemožno takýto prenos vylúčiť.

Táto služba funguje pomocou pseudonymného identifikačného čísla (pID), ktoré prijme a priradí vášmu prehliadaču. Tento pID umožňuje službe zistiť, ktoré reklamy sa vám už zobrazili a ku ktorým sa pristupovalo.

Tieto údaje sa používajú na zobrazenie reklám na celom webovom serveri, čo umožňuje spoločnosti Google identifikovať, ktoré stránky ste navštívili. Zhromaždené informácie sa prenesú na server Google v USA a tam sa uložia na analýzu. Spoločnosť Google je oprávnená prenášať údaje tretím stranám iba v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci zmluvného spracovania údajov. Spoločnosť Google nie je v žiadnom prípade oprávnená pridávať vaše údaje k iným údajom, ktoré zhromaždila.

Spracovanie vašich údajov podlieha vášmu súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a GDPR. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti.

Presné informácie o tom, kde sa nachádzajú dátové centrá Google, nájdete tu: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa vaše údaje, a o možnostiach nastavenia a odvolania súhlasu, nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/technologies/ads ako aj nastavenia pre zobrazovanie reklám Google pod https://adssettings.google.com/authenticated

Google Fonts

Naše webové stránky používajú pre jednotnú reprezentáciu písiem tzv. domáca písma, ktorá poskytuje Google. Google Fonts je služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (" Google").

POZORNOSŤ! V rámci tejto služby sú dáta prenášané do USA alebo nemožno vylúčiť.

Ak chcete zobraziť webová písma od spoločnosti Google, musí sa používaný prehliadač pripojiť k serverom Google. Vďaka tomu spoločnosť Google pozná, že na náš web bolo pristupované prostredníctvom vašej IP adresy. Google tiež ukladá IP adresu prehliadača koncového zariadenia návštevníka našej webovej stránky. Ak váš prehliadač nepodporuje webová písma, použije vaše zariadenie štandardné písmo.

Pri každej požiadavke na písmo Google sa okrem adresy IP automaticky prenášajú na server Google tiež informácie, ako je nastavenie jazyka, rozlíšenie obrazovky, verzie a názov prehliadača. V každom prípade môže Google určiť popularitu písiem prostredníctvom zhromaždených údajov o využití. Google zverejňuje výsledky na interných analytických weboch (napr. Google Analytics).

S Google Fonts môžeme používať písma na našom vlastnom webe a nemusíme ich nahrávať na náš server. Fonty Google sú dôležitou súčasťou udržiavanie vysokej kvality našich webových stránok. Všetky písma Google sú automaticky optimalizujú pre web, čo šetrí objem dát a je veľkou výhodou, najmä pri používaní mobilných zariadení. Keď nás navštívite, malá veľkosť súboru zaistí rýchlu dobu načítania. Fonty Google sú navyše zabezpečené webová písma a podporujú všetky bežné prehliadače.

Vaše údaje sú preto spracovávané v našom oprávnenom záujme o jednotnú a príťažlivú prezentáciu našej online ponuky. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 Ö ods.1 písm. F GDPR.

Google ukladá žiadosti o aktíva CSS na svojich serveroch po dobu jedného dňa. To nám umožňuje používať písma pomocou šablóny štýlov Google. Súbory písiem sú uložené spoločnosťou Google po dobu jedného roka. Ak chcete údaje predčasne vymazať, musíte kontaktovať podporu Google (https://support.google.com).

Tu môžete presne zistiť, kde sa dátové centrá Google nachádzajú: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

Ďalšie informácie o písmach Google nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq a vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy

Google Maps

Služba Mapy Google je integrované do nášho webu, aby bolo možné používateľom lepšie zobraziť geografické informácie o miestach. Poskytovateľom tejto služby je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ( "Google").

POZORNOSŤ! V rámci tejto služby sú dáta prenášané do USA alebo nemožno vylúčiť.

Google Maps je online mapová služba, vďaka ktorej sú pre vás ako používateľa vďaka zariadeniu lepšie čitateľné geografické informácie. Okrem iného sa zobrazujú možnosti cestovania alebo môžu byť na web integrované časti mapy miesta.

Keď spustíte Mapy Google, Váš prehliadač sa pripojí k serverom Google. Vďaka tomu spoločnosť Google pozná, že na náš web bol vstup prostredníctvom vašej IP adresy. Použitie Map Google umožňuje Googlu zhromažďovať a spracovávať údaje o používaní služby.

Za účelom poskytovania tejto služby spracováva Google Maps vašu IP adresu, okrem iného zadanej hľadané výrazy a súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Ak používate funkciu plánovača trás v službe Mapy Google, uloží sa tiež zadaná počiatočná adresa. Toto spracovanie údajov prebieha výhradne prostredníctvom Vášho dobrovoľného použitia Map Google a nie je v našej sfére vplyvu.

Upozorňujeme, že keď túto službu vykonáva Google (aktuálne), je nastavený súbor Cookies s názvom "NID". Google Maps nám v súčasnosti neponúka možnosť prevádzkovať túto službu v režime bez tohto Cookies. Súbor Cookies NID obsahuje informácie o Vašom správaní užívateľov, ktoré Google používa na optimalizáciu svojich vlastných služieb a na poskytovanie individuálnej personalizované reklamy.

Google anonymizujú dáta v protokoloch servera odstránením časti IP adresy a informácií o Cookies po 9, respektíve 18 mesiacoch.

Údaje o polohe a aktivite sa ukladajú po dobu 3 alebo 18 mesiacov, v závislosti na Vašom rozhodnutí, a potom sa vymažú. Históriu môžete tiež kedykoľvek ručne zmazať prostredníctvom svojho účtu Google. Pokiaľ chcete úplne zabrániť zaznamenávanie Vašej polohy, musíte vo svojom účte Google vypnúť sekciu "Aktivita na webe a v aplikáciách".

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google, ku ktorým máte prístup tu: https://www.google.com/policies/privacy/

Tu môžete presne zistiť, kde sa dátové centrá Google nachádzajú: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkach sa používa služba reCAPTCHA poskytovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len "Google") na ochranu pred zneužitím návštevníkmi inými ako ľuďmi (roboty) a na prevenciu spamu.

UPOZORNENIE! V rámci tejto služby sú dáta prenášané do USA, respektíve to nemožno vylúčiť.

Po spustení reCAPTCHA sa Váš prehliadač pripojí k serverom Google. Vďaka tomu spoločnosť Google pozná, že na náš web bol vstup prostredníctvom vašej IP adresy.

Účelom reCAPTCHA je skontrolovať, či zadávanie údajov na našich webových stránkach vykonáva osoba alebo automatizovaný program. Za týmto účelom analyzuje reCAPTCHA správanie návštevníka webu na základe rôznych charakteristík. Táto analýza začína automaticky, akonáhle návštevník vstúpi na náš web. ReCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie pre analýzu.

Podľa našich informácií Google Spracovávané údaje:

 •     Adresa stránky, z ktorej návštevník prichádza
 •     IP adresa
 •     Informácie o operačnom systéme
 •     Súbory Cookies
 •     Správanie myši a klávesnice
 •     Nastavenie dátumu a jazyka
 •     Všetky objekty Java-Script
 •     Rozlíšenie obrazovky

Údaje zhromaždené počas analýzy sú odovzdané spoločnosti Google a použité spoločnosťou Google. Analýzy reCAPTCHA prebiehajú úplne na pozadí.

Na spracovanie služby sa používajú súbory Cookies. Tieto súbory Cookies vyžadujú na účely monitorovania jedinečný identifikátor. Podľa spoločnosti Google nebude IP adresa zlúčená s inými dátami z iných služieb Google, ak nie ste prihlásený k svojmu účtu Google pri používaní doplnku reCAPTCHA.

Tu môžete presne zistiť, kde sa dátové centrá Google nachádzajú: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

Ďalšie informácie o Google reCAPTCHA nájdete tu: https://developers.google.com/recaptcha/

Vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze: https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

Na našich webových stránkach používame službu Google Tag Manager spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ( "Google").

Tag Manager je služba, ktorá nám umožňuje spravovať tagy webových stránok pomocou rozhrania. Vďaka tomu môžeme do webových stránok implementovať bloky kódov, ako sledovacie kódy alebo službu Conversion Pixel bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu. Pritom dochádza iba k prenosu údajov zo služby Tag Manager, údaje však nie sú zhromažďované ani ukladané. Vlastná služba Tag Manager je doména nepoužívajúca cookies, ktorá nespracováva osobné údaje, pretože slúži len k správe iných služieb našej online ponuky. Tag Manager zabezpečuje realizáciu iných tagov, ktoré prípadne vykonávajú zaznamenávanie údajov. Tag Manager však k týmto údajom nepristupuje. Ak prebehne  deaktivácia na úrovni domény alebo cookie, zostane platná pre všetky sledovacie tagy, ktoré boli vložené prostredníctvom služby Tag Manager.

Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené na nasledujúcich webových stránkach spoločnosti Google:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Často kladené otázky a odpovede týkajúce sa služby Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Podmienky používania služby Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Google Translate

Na našu webovú stránku sa načíta webová služba s názvom Google Translate pre preklad textov a výrazov od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

UPOZORNENIE! V rámci tejto služby sú dáta prenášané do USA, respektíve to nemožno vylúčiť.

Po spustení služby Google Translate nadviaže Váš prehliadač pripojenie k serverom Google. Vďaka tomu spoločnosť Google pozná, že na naše webové stránky bol vstup prostredníctvom vašej IP adresy.

Aby ste mohli používať funkcie služby Google Translate, je nutné uložiť Vašu IP adresu. Informácie sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Používame túto službu s cieľom zabezpečiť plnú funkčnosť a jednoduchý prístup k našej webovej stránke, rovnako ako dostupnosť našej online ponuky pre medzinárodného užívateľa. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR.

Údaje budú vymazané, akonáhle bude splnený účel, pre ktorý boli zhromaždené.

Tu môžete presne zistiť, kde sa dátové centrá Google nachádzajú: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

Ďalšie informácie o nakladaní s prenesenými údajmi nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privac

Hosting

V rámci hostingu našich webových stránok sa ukladajú všetky údaje spracované v súvislosti s prevádzkou našich webových stránok. To je nutné pre zabezpečenie prevádzky webových stránok. Údaje preto spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na optimalizáciu našej ponuky webových stránok. Pri zverejňovaní našej online prezentácie využívame služby poskytovateľov webhostingových služieb, ktorým poskytujeme vyššie uvedené údaje v rámci spracovania osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR.

Kontakt

Kedykoľvek nás kontaktujete, vaše údaje sa použijú na spracovanie a vybavenie vašej žiadosti o kontakt v rámci plnenia predzmluvných práv a povinností v súlade s čl. 6 odsek 1 písm. b GDPR. Pre vybavenie a vybavenie vašej žiadosti je nevyhnutné, aby sme vaše údaje spracovali; inak nie sme schopní odpovedať na vašu požiadavku alebo iba čiastočne. Vaše informácie môžu byť uložené v databáze zákazníkov a potenciálnych zákazníkov na základe nášho oprávneného záujmu o priamy marketing, ako je popísané v čl. 6 odsek 1 písm. f GDPR.

Keď bude vaša požiadavka definitívne zodpovedaná, vymazáme vašu žiadosť a kontaktné informácie a na uloženie týchto údajov pred vymazaním nie je zákonom stanovená lehota (napr. Na základe následného zmluvného vzťahu). To je zvyčajne prípad, keď s vami už tri roky po sebe viac neprichádzate do styku.

Súbory protokolov na serveri

Z technických dôvodov, najmä z dôvodu zaistenia funkčnej a bezpečnej internetovej prezentácie, spracovávame technicky potrebné údaje o prístupoch na naše webové stránky v takzvaných súboroch protokolov na serveri, ktoré nám automaticky poskytuje Váš prehliadač.

K údajom o prístupoch, ktoré spracovávame, patria:

• Názov volanej webové stránky
• Použitý typ a verzie prehliadača
• Použitý operačný systém návštevníka
• Predchádzajúca navštívená stránka návštevníka (referenčná URL)
• Čas žiadosti na server
• Množstvo prenesených dát
• Hostiteľský názov pristupujúceho počítača (použitá IP adresa)

Tieto údaje nie sú priradené k žiadnej fyzickej osobe a slúžia len na štatistické vyhodnotenie a na prevádzku a zlepšovanie našich webových stránok, ale aj pre bezpečnosť a optimalizáciu našej internetovej ponuky. Tieto údaje sú poskytované len hostiteľmi našich webových stránok. Prepojenie alebo zlučovanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa nevykonáva. V prípade podozrenia na nezákonné použitie našej webovej stránky si vyhradzujeme právo dodatočnej kontroly týchto údajov. Spracovanie údajov preto vychádza z oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR na technicky bezchybné fungovanie a optimalizáciu našich webových stránok.

Údaje o prístupoch sa vymažú čoskoro po vybavení účelu, spravidla po niekoľkých dňoch, pokiaľ nie je potrebné ich ďalšie uchovanie na dôkazné účely. V takom prípade sa údaje uchovávajú až do konečného vybavenia udalosti.

Šifrovanie SSL

Pre Vašu návštevu našich webových stránok používame rozšírené zabezpečenie SSL (Let’s Encrypt) v spojení s maximálnym stupňom zabezpečenia podporovaným Vaším prehliadačom. Či sa jednotlivé stránky nášho webu prenášajú zašifrovane, spoznáte podľa ikony s uzamknutým kľúčom alebo zámkom v stavovej lište Vášho prehliadača. Použitie tejto metódy vychádza z nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR na použitie vhodných technológií šifrovania.

Inak používame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia podľa článku 32 GDPR pre ochranu Vašich osobných údajov pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, poškodením alebo proti neoprávnenému prístupu tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia priebežne zlepšujeme a aktualizujeme podľa vývoja technológií.

WebCare

Za účelom získania súhlasu s používaním cookies na našej webovej stránke v súlade s predpismi o ochrane údajov používame banner cookies od DataReporter WebCare. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, 4600 Wels, Rakúsko („DataReporter“). Viac informácií o tejto spoločnosti nájdete na www.datareporter.eu. Banner cookies zaznamenáva a ukladá súhlas s používaním súborov cookies pre príslušného používateľa našej webovej stránky. Náš banner so súbormi cookies zaisťuje, že štatistické a marketingové súbory cookies sa nastavia iba vtedy, keď používateľ dá výslovný súhlas s ich použitím.

Uchovávame informácie o tom, do akej miery užívateľ potvrdil použitie cookies. Rozhodnutie používateľa je možné kedykoľvek odvolať vyvolaním nastavenia cookies a správou vyhlásenia o súhlase. Existujúce cookies sa vymažú po odvolaní súhlasu. Cookies je tiež nastavené na ukladanie informácií o stave súhlasu používateľa, ktorý je uvedený v detailoch cookies. Ďalej sa adresa IP príslušného používateľa prenáša na server DataReporter na volanie tejto služby. IP adresa nie je ani uložená, ani spojená s akýmikoľvek inými údajmi používateľa, slúži iba na správne vykonanie služby. Použitie vyššie uvedených údajov je preto založené na našom oprávnenom záujme o právne vyhovujúci dizajn našej webovej stránky v súlade s čl. 6 odsek 1 písm. f GDPR.

Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov DataReporter na adrese https://www.datareporter.eu/datenschutz. Neváhajte a pošlite svoje dotazy týkajúce sa tejto služby na office@datareporter.eu richten.

Youtube

K vkladanie videí používame službu "YouTube" na našom webe. Poskytovateľom tejto služby je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("YouTube").

UPOZORNENIE! V rámci tejto služby sú dáta prenášané do USA, respektíve to nemožno vylúčiť.

Akonáhle navštívite stránku s vloženými videami YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. YouTube oznámi, ktoré stránky navštevujete.

Príslušné zásady ochrany osobných údajov YouTube nájdete na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/, možnosť odchodu: https://adssettings.google.com/authenticated

K.    AKTUÁLNOSŤ TOHTO VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÍSTUP

Z dôvodu ďalšieho vývoja alebo v prípade zmeny zákonných predpisov môže nastať potreba občasnej aktualizácie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vždy aktuálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek zobraziť a vytlačiť na týchto stránkach.

Ak máte ešte ďalšie otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo používania svojich osobných údajov, ktoré vykonáva Filip Benďák - FF Design, kontaktujte nás prosím e-mailom na adrese: info@ffd.sk.